nedeľa 19. augusta 2012

Fiškálny federalizmus


Jedným cieľov fiškálneho federalizmu je skúmať možnosti optimalizácie vzťahov medzi finančnými väzbami jednotlivých úrovní rozpočtovej sústavy.
Môže ísť o vzťahy vertikálne-nadradenosť, alebo horizontálne-kooperácia.
Modely sa líšia najmä spôsobom tvorby príjmov jednotlivých člankov rozpočtovej sústavy. A ich možnosťami uspokojovať vlastne potreby na výdavkovej strane.
Vertikálny model fiškálneho federalizmu:
·         Plne centralizovaný
·         Plne decentralizovaný
Každá vládna úroveň má vlastné verejné príjmy aj verejné výdavky, samostatnosť je úplná a ústredný rozpočet tu neexistuje.
Výhody:
Štát nezasahuje do daňových kompetencií nižších vládnych úrovni, čím sa posilňuje ich zodpovednosť za rozvoj.
Posilňuje sa nezávislá daňová politika a existuje priama väzba medzi rozpočtovými príjmami a výdavkami.
Nevýhody:
Konkurencia a prehlbovanie regionálnych nezrovnalostí.
Náročnosť- musí si zostavovať vlastný rozpočet, s čím sú spojené, vysoké admin. a personálne náklady
·       Kombinovany
Je kombinácia týchto dvoch modelov, zahŕňa ich výhody, môžu prevládať centralizačné alebo decentralizačné prvky.

Horizontálny model:
Špecificky typ usporiadania- nap. v Nemecku , označuje sa aj ako model kooperatívneho federalizmu, o vzťahy na horizontálnej úrovni, čiže je tu kooperácia medzi rozpočtami na rovnakej vládnej úrovni.
Finančne vyrovnanie by sa malo odvíjať od daňovej sily územnej samosprávy, ktorá sa posudzuje na zakl. schváleného záverečného účtu.
Návrh na finančné vyrovnanie sa skladá z vertikálneho fin. vyrovnania, v ramci neho bude SR prispievať daňovo slabým regiónom, resp. regionálna samospráva bude prispievať, daňovo slabým miestnym samosprávam. Toto vyrovnanie bude mať dopad na SR.
Ak danovo silne rgiony budu prispievat danovo slabsim regionom tak tootvyrovnanie nebude mat dopad na SR.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára